Δωρεάν παγκόσμια ναυτιλία σε ρολόγια

Όροι

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις (στο εξής "T & C") ρυθμίζουν την υπηρεσία ηλεκτρονικών αγορών που θα επιτρέψει τη σύναψη των προϊόντων ή / και των υπηρεσιών που προσφέρονται στον ιστότοπο https://figgenco.com (στο εξής "ο ιστότοπος").

Η Figgen International Watch Group SLU (εφεξής "Watches Figgën") είναι ο ιδιοκτήτης της Ιστοσελίδας και του παρόχου των προϊόντων ή / και των υπηρεσιών που πωλούνται μέσω αυτής.

Η συμβατική σχέση πώλησης συνεπάγεται την παράδοση συγκεκριμένου προϊόντος ή υπηρεσίας, σε αντάλλαγμα μιας τιμής που καθορίζεται ρητά στον συγκεκριμένο ιστότοπο.

Η αγορά μέσω αυτής της ιστοσελίδας προϋποθέτει την τήρηση του T & C στην έκδοση που δημοσιεύθηκε τη στιγμή της πρόσβασης στην Ιστοσελίδα, πράγμα που σημαίνει ότι ο Χρήστης:

  • Έχετε διαβάσει και καταλάβει τι αναφέρεται σε αυτό το έγγραφο.
  • Είναι άτομο με επαρκή ικανότητα να μισθώνει.
  • Υποθέτει την τήρηση των υποχρεώσεων που περιέχονται στο έγγραφο.

Ο Χρήστης είναι υπεύθυνος για την ακρίβεια των δεδομένων που παρέχονται κατά τη διαδικασία ηλεκτρονικής αγοράς. Ομοίως, σε περίπτωση που η μίσθωση σε αυτόν τον Ιστότοπο απαιτεί την εγγραφή του Χρήστη, έχει την πλήρη ευθύνη για τη χρήση και φύλαξη του ονόματος χρήστη και του κωδικού πρόσβασης που παρέχεται απαντώντας στις πράξεις που εκτελούνται μαζί του. Ο Χρήστης πρέπει να προειδοποιήσει τον πάροχο, αμέσως μόλις το γνωρίζει, για την απώλεια, αποκάλυψη ή μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση τρίτου στην ιδιωτική περιοχή του Εγγεγραμμένου Χρήστη.

Η Figgën Watches διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει αυτά τα T & C, χωρίς να επηρεάσει τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που έχουν αποκτηθεί μέσω της Ιστοσελίδας πριν από αυτή την τροποποίηση.

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΩΛΗΣΗΣ

  • Για να συνάψει μια παραγγελία, ο Χρήστης πρέπει να είναι παλαιότερος από 18 χρόνια.
  • Για την τοποθέτηση της παραγγελίας, ο Χρήστης πρέπει να παρέχει όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται στη διαδικασία αγοράς, οι οποίες θα είναι απαραίτητες για την ορθή διεκπεραίωση της παραγγελίας.

ΤΙΜΗ, ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΕΚΠΤΩΣΗΣ

Όλες οι τιμές των προϊόντων ή υπηρεσιών του Δικτυακού Τόπου περιλαμβάνουν ΦΠΑ και άλλους φόρους που ενδέχεται να ισχύουν. Σε κάθε περίπτωση, οι τιμές θα εκφράζονται σε ευρώ (€).

Οι τιμές που αντικατοπτρίζονται για κάθε προϊόν ή υπηρεσία δεν περιλαμβάνουν τη ναυτιλία, το χειρισμό, τη συσκευασία, την ασφάλιση ναυτιλίας ή οποιαδήποτε άλλη πρόσθετη υπηρεσία για το προϊόν ή την υπηρεσία που αγοράσατε, εκτός αν ορίζεται ρητώς διαφορετικά. Οποιαδήποτε από αυτές τις πρόσθετες δαπάνες που ισχύουν θα κοινοποιείται στον Χρήστη προτού επισημοποιήσει την αγορά.

Οι τιμές που ισχύουν για κάθε προϊόν ή υπηρεσία θα είναι οι τιμές που δημοσιεύονται στον Ιστότοπο και θα εφαρμόζονται αυτομάτως από τη διαδικασία σύναψης συμβάσεων στην τελευταία φάση της ίδιας. Ο Χρήστης υποθέτει ότι η οικονομική αποτίμηση ορισμένων προϊόντων ή υπηρεσιών που προσφέρονται ενδέχεται να διαφέρει σε πραγματικό χρόνο. Σε κάθε περίπτωση, αυτό θα κοινοποιείται πάντοτε πριν από την επισημοποίηση της πώλησης.

Ο Χρήστης είναι υποχρεωμένος να πληρώσει κατά τη στιγμή της τοποθέτησης της παραγγελίας και μπορεί να πληρώσει με οποιαδήποτε από τις μεθόδους πληρωμής που καθορίζονται στην Ιστοσελίδα.

Αφού ολοκληρωθεί η πληρωμή, ο Χρήστης θα λάβει ένα μήνυμα ηλεκτρονικής επιβεβαίωσης παραγγελίας, το οποίο θα περιλαμβάνει μια σύνοψη των αντικειμένων που αγοράστηκαν, της απαιτούμενης μεθόδου αποστολής και της διεύθυνσης προορισμού.

Τα Figgën Watches μπορούν να προσφέρουν περιοδικά κωδικούς έκπτωσης στους χρήστες του. Αυτές οι εκπτώσεις μπορούν να εφαρμοστούν μόνο σύμφωνα με τις οδηγίες που έχουν οριστεί από τους Figgën Watches σε σχέση με κάθε κώδικα και σε κάθε περίπτωση οι Χρήστες μπορούν να χρησιμοποιούν μόνο έναν κωδικό ανά παραγγελία.

Η χρήση κωδικών έκπτωσης δεν θα είναι συμβατή με ορισμένες προωθητικές ενέργειες και συλλογές.

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Τα Figgën Watches θα παραδώσουν τις παραγγελίες στη διεύθυνση που υποδεικνύει ο Χρήστης στην αντίστοιχη φόρμα αγοράς.

Η Figgën Watches δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όταν η παράδοση των παραγγελιών δεν γίνεται ως αποτέλεσμα των δεδομένων που παρέχονται από τον Χρήστη ότι είναι ψευδή, ανακριβή ή ελλιπή, καθώς και για οποιονδήποτε λόγο που αποδίδεται στον Χρήστη.

Τα ρολόγια Figgën θα λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε η παράδοση να γίνει εντός της συμφωνημένης προθεσμίας. Η Figgën Watches θεωρεί ότι η επιβεβαίωση της πληρωμής, μέσω οποιουδήποτε από τα ενεργοποιημένα συστήματα, αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη διατήρηση των χρόνων παράδοσης. Ωστόσο, οι προθεσμίες που υποδεικνύονται στον Χρήστη είναι μια εκτίμηση και μπορεί να ποικίλουν λόγω λόγων λογικής ή ανωτέρας βίας.

Μπορείτε να ελέγξετε τους χρόνους παράδοσης στη φόρμα αγοράς καθώς και στην ενότητα FAQ του δικτυακού τόπου.

Η παράδοση θα θεωρείται ότι γίνεται από τη στιγμή κατά την οποία η Figgën Watches ή η εταιρεία μεταφορών που προσλαμβάνεται από αυτήν καθιστά το προϊόν διαθέσιμο στον Χρήστη.

ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 1.1 ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

Τα ρολόγια Figgën Watches καλύπτονται από περιορισμένη εγγύηση για οποιοδήποτε κατασκευαστικό ελάττωμα για μια περίοδο 24 μηνών από την ημερομηνία αγοράς. Τα κατασκευαστικά ελαττώματα περιλαμβάνουν τη μετακίνηση του ρολογιού, τους δείκτες, τον πίνακα κλήσης και τα χέρια.

Αυτή η εγγύηση ισχύει μόνο όταν αποστέλλεται μαζί με την απόδειξη αγοράς (αναφέροντας την ημερομηνία αγοράς, το μοντέλο και το όνομα του διανομέα) μαζί με το ελαττωματικό προϊόν κατά τη διάρκεια της περιόδου που καλύπτεται από την εγγύηση. Η Figgën Watches διατηρεί το δικαίωμα να μην προσφέρει την υπηρεσία δωρεάν εγγύησης εάν τα υποδεικνυόμενα έγγραφα δεν παρουσιαστούν ή εάν οι πληροφορίες που περιέχουν δεν είναι πλήρεις ή δυσανάγνωστες. Εάν επιστραφεί εντός της περιόδου εγγύησης, η Figgën Watches αναλαμβάνει την υποχρέωση να επισκευάσει ή να αντικαταστήσει το ελαττωματικό ρολόι ή οποιοδήποτε από τα εξαρτήματά του χωρίς πρόσθετο κόστος. Αυτή η εγγύηση δεν καλύπτει τα έξοδα μεταφοράς.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ 1.2

Αυτή η εγγύηση δεν καλύπτει καμία από τις παρακάτω παραδοχές:

  1. Ελαττώματα και ζημιές λόγω απώλειας, κλοπής, πυρκαγιάς, νερού ή φυσικής καταστροφής.
  2. Κατανομή ή βλάβη που προκαλείται από ακατάλληλη χρήση, έλλειψη φροντίδας (χτυπήματα, θραύση, σκασίματα, θραύση γυαλιού ...) ή ατυχήματα.
  3. Ελαττώματα και ζημιές λόγω κανονικής φθοράς.
  4. Πηκτικό υλικό (εξαρτήματα που αναμένεται να χρειάζονται περιοδική αντικατάσταση κατά τη διάρκεια ζωής του προϊόντος, όπως μπαταρίες).

Λάβετε υπόψη ότι δεν πραγματοποιούμε αλλαγές κρυστάλλων ή μπαταριών, μόνο επισκευές σε εργοστασιακά ελαττώματα.

ΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ

* Η πολιτική ανταλλαγής και επιστροφής ισχύει μόνο για τα προϊόντα που αγοράζονται μέσω της επίσημης Ιστοσελίδας μας.

1.1 ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ

Σε περίπτωση ελαττωματικού προϊόντος, πρέπει να επικοινωνήσετε στο info@figgenco.com εντός 14 ημερών από την παραλαβή της παραγγελίας και να μας στείλετε μια εικόνα όπου εμφανίζεται σαφώς η ζημιά και θα προσπαθήσουμε να επαληθεύσουμε ότι το προϊόν είναι πραγματικά ελαττωματικό.

Σε περίπτωση που πρέπει να στείλετε το προϊόν στην αποθήκη, η Figgën Watches θα φροντίσει για τα έξοδα αποστολής. Την ίδια στιγμή που επαληθεύεται ότι το εν λόγω προϊόν είναι ελαττωματικό, η επιστροφή χρημάτων ή η ανταλλαγή θα πραγματοποιηθούν στον ενδιαφερόμενο Χρήστη.

1.2 WRONG ORDER

Σε περίπτωση παραλαβής μιας παραγγελίας που δεν αντιστοιχεί σε όσα αγοράσατε, πρέπει να επικοινωνήσετε στο info@figgenco.com εντός 14 ημερών από την παραλαβή της παραγγελίας και να μας στείλετε μια εικόνα που δείχνει όλα όσα έχετε λάβει τις αντίστοιχες αναφορές τους στο κουτί και την απόδειξη πληρωμής και αποστολής. Θα σας δώσουμε λύση μετά την επαλήθευση του περιεχομένου.

Σε περίπτωση που πρέπει να στείλετε το προϊόν στην αποθήκη, η Figgën Watches θα φροντίσει για τα έξοδα αποστολής. Την ίδια στιγμή που επαληθεύεται ότι η εν λόγω παραγγελία ήταν λάθος, η επιστροφή χρημάτων ή η ανταλλαγή θα πραγματοποιηθούν στον επηρεαζόμενο Χρήστη.

Το προϊόν δεν πρέπει να έχει χρησιμοποιηθεί και πρέπει να βρίσκεται στην αρχική του συσκευασία μαζί με τη θήκη και οποιαδήποτε συνοδευτική ετικέτα.

1.3 ΑΛΛΑΓΕΣ Ή ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Για να κάνετε αλλαγές ή επιστρέφει, το προϊόν πρέπει να σταλεί ξανά στα γραφεία των ρολόγια Figgën. Η προθεσμία για οποιαδήποτε ανταλλαγή ή επιστροφή είναι 14 ημέρες από την παραλαβή της παραγγελίας. Το προϊόν δεν πρέπει να έχει χρησιμοποιηθεί και πρέπει να βρίσκεται στην αρχική του συσκευασία μαζί με τη θήκη και οποιαδήποτε συνοδευτική ετικέτα. Το κόστος της επιστροφής θα επιβαρύνει τον πελάτη.

Επικοινωνήστε μαζί μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου info@figgenco.com για να λάβετε περισσότερες οδηγίες σχετικά με τον τρόπο επιστροφής.

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1.4 ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ

Μόλις το πακέτο επιστραφεί στα γραφεία ή στην αποθήκη μας, υποβάλλεται σε επεξεργασία πριν εγκριθεί η επιστροφή. Το προϊόν πρέπει να αποστέλλεται εντός του 14 μέσα σε λίγες ημέρες από την παραλαβή της παραγγελίας, δεν πρέπει να έχει χρησιμοποιηθεί και πρέπει να βρίσκεται στην αρχική της συσκευασία μαζί με την περίπτωση και οποιαδήποτε συνοδευτική ετικέτα.

Εάν η επιστροφή σας εγκριθεί, η πλήρης επιστροφή της τιμής του εμπορεύματος θα εκδοθεί εντός 7 εργάσιμων ημερών και θα ειδοποιηθείτε μέσω ταχυδρομείου της συναλλαγής. Μόλις εκδοθεί η επιστροφή χρημάτων, μπορείτε να περιμένετε να είναι αποτελεσματική εντός μιας περιόδου 5-10 εργάσιμων ημερών.

ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

Ο ιστότοπος παρέχει πρόσβαση στο περιεχόμενο στο Διαδίκτυο που ανήκει στα ρολόγια Figgën στα οποία μπορεί να έχει πρόσβαση ο Χρήστης. Ο Χρήστης αναλαμβάνει την ευθύνη για τη χρήση της πύλης. Αυτή η ευθύνη επεκτείνεται στην εγγραφή που είναι απαραίτητη για την πρόσβαση σε ορισμένες υπηρεσίες ή περιεχόμενο. Στο εν λόγω μητρώο ο Χρήστης θα είναι υπεύθυνος για την παροχή αληθινών και νόμιμων πληροφοριών.

Ο Χρήστης αναλαμβάνει την υποχρέωση να κάνει σωστή χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών που προσφέρει η Figgën Watches μέσω της Ιστοσελίδας του και με έναν επιτακτικό, αλλά όχι περιοριστικό χαρακτήρα, να μην τα χρησιμοποιεί για να (i) υποστεί παράνομη, παράνομη ή αντίθετη προς καλές δραστηριότητες την πίστη και τη δημόσια τάξη. (ii) διάδοση περιεχομένου ή προπαγάνδας ρατσιστικού, ξενοφοβικού, πορνογραφικού-παράνομου χαρακτήρα, απολογίας τρομοκρατίας ή απόπειρας κατά των ανθρωπίνων δικαιωμάτων · (iii) να προκαλέσει βλάβη στα φυσικά και λογικά συστήματα των ρολόγια Figgën, των προμηθευτών της ή τρίτων, να εισάγει ή να διαδίδει ιούς υπολογιστών ή οποιοδήποτε άλλο φυσικό ή λογικό σύστημα το οποίο ενδέχεται να προκαλέσει τις προαναφερθείσες ζημίες · (iv) να προσπαθήσετε να αποκτήσετε πρόσβαση και, κατά περίπτωση, να χρησιμοποιήσετε τους λογαριασμούς ηλεκτρονικού ταχυδρομείου άλλων Χρηστών και να τροποποιήσετε ή να επεξεργαστείτε τα μηνύματά τους.

Η Figgën Watches διατηρεί το δικαίωμα να αποσύρει όλες τις παρατηρήσεις και συμβολές που παραβιάζουν το σεβασμό για την αξιοπρέπεια του ατόμου, οι οποίες συνιστούν διακρίσεις, ξενοφοβικές, ρατσιστικές, πορνογραφικές, απειλούν τη νεολαία ή την παιδική ηλικία, την τάξη ή τη δημόσια ασφάλεια η οποία, κατά τη γνώμη του, δεν θα ήταν κατάλληλη για δημοσίευση.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Τα ρολόγια Figgën συμμορφώνονται με τις κατευθυντήριες γραμμές του οργανικού νόμου 15 / 1999 του Δεκεμβρίου 13 για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, το βασιλικό διάταγμα 1720 / 2007 του Δεκεμβρίου 21 για την έγκριση του Κανονισμού για την Ανάπτυξη του Οργανικού Νόμου και άλλων τους ισχύοντες κανονισμούς και διασφαλίζει τη σωστή χρήση και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του χρήστη. Για να γίνει αυτό, μαζί με κάθε έντυπο συλλογής προσωπικών δεδομένων, στις υπηρεσίες που μπορεί να ζητήσει ο Χρήστης από την Figgën Watches, θα ενημερώσει τον Χρήστη για την ύπαρξη και την αποδοχή των ειδικών όρων επεξεργασίας των δεδομένων του σε κάθε περίπτωση, ενημερώνοντάς τον της ευθύνης του δημιουργηθέντος φακέλου, της διεύθυνσης του υπευθύνου, της δυνατότητας άσκησης του δικαιώματος πρόσβασης, διόρθωσης, ακύρωσης ή αντίκλησής του, του σκοπού της επεξεργασίας και της κοινοποίησης των δεδομένων σε τρίτους, κατά περίπτωση. Ομοίως, η Figgën Watches ενημερώνει ότι συμμορφώνεται με τον 34 / 2002 Νόμο του 11 του Ιουλίου σχετικά με την Κοινωνία της Πληροφορίας και τις Υπηρεσίες Ηλεκτρονικού Εμπορίου και θα ζητήσει τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία του μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας για εμπορικούς σκοπούς ανά πάσα στιγμή.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Η Figgën Watches, από μόνη της ή ως εκδοχέας, είναι ο κάτοχος όλων των δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας της ιστοσελίδας της, καθώς και των στοιχείων που περιέχονται σε αυτήν (παραδείγματος χάριν, εικόνες, ήχος, ήχος, βίντεο, λογισμικό ή κείμενα · μάρκες ή λογότυπα, συνδυασμοί χρωμάτων, δομή και σχεδιασμός, επιλογή των χρησιμοποιούμενων υλικών, προγράμματα ηλεκτρονικών υπολογιστών που είναι απαραίτητα για τη λειτουργία, την πρόσβαση και τη χρήση κλπ.) που ανήκουν στην Figgën Watches ή στους δικαιοπαρόχους της. Όλα τα δικαιώματα διατηρούνται. Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 8 και 32.1, δεύτερο εδάφιο του νόμου περί πνευματικής ιδιοκτησίας, η αναπαραγωγή, η διανομή και η δημόσια επικοινωνία, συμπεριλαμβανομένης της μεθόδου διάθεσής τους, όλων ή μέρους των διατάξεων, απαγορεύεται ρητά. τα περιεχόμενα αυτής της ιστοσελίδας, για εμπορικούς σκοπούς, για οποιαδήποτε υποστήριξη και με οποιοδήποτε τεχνικό μέσο, ​​χωρίς τη ρητή εξουσιοδότηση των Watches της Figgën. Ο Χρήστης αναλαμβάνει να σέβεται τα δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας που ανήκουν στην Figgën Watches. Μπορείτε να δείτε τα στοιχεία της πύλης και να τα εκτυπώσετε, να τα αντιγράψετε και να τα αποθηκεύσετε στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας ή οποιαδήποτε άλλη φυσική υποστήριξη, εφόσον είναι αποκλειστικά και αποκλειστικά για προσωπική και ιδιωτική χρήση. Ο Χρήστης πρέπει να απέχει από τη διαγραφή, τη μεταβολή, την αποφυγή ή τον χειρισμό οποιασδήποτε συσκευής προστασίας ή συστήματος ασφαλείας που έχει εγκατασταθεί στις σελίδες των ωρολογίων Figgën.

ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΗΣ

Η Figgën Watches δεν ευθύνεται σε καμία περίπτωση για ζημιές οποιουδήποτε είδους που μπορεί να προκαλέσουν παραδείγματα: σφάλματα ή παραλείψεις στο περιεχόμενο, έλλειψη διαθεσιμότητας της πύλης ή μετάδοση ιών ή επιβλαβών ή επιβλαβών προγραμμάτων σε το περιεχόμενο, παρά το γεγονός ότι έχει υιοθετήσει όλα τα απαραίτητα τεχνολογικά μέτρα για να το αποφύγει.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Η Figgën Watches διατηρεί το δικαίωμα να πραγματοποιήσει χωρίς προειδοποίηση τις τροποποιήσεις που κρίνει κατάλληλες στην πύλη της, αλλάζοντας, διαγράφοντας ή προσθέτοντας τόσο τα περιεχόμενα και τις υπηρεσίες που παρέχονται μέσω αυτής όσο και τον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζονται ή βρίσκονται στην πύλη σας.

Τα ρολόγια Figgën μπορούν να τροποποιήσουν ανά πάσα στιγμή τους όρους που καθορίζονται εδώ, δημοσιεύονται δεόντως όπως εμφανίζονται εδώ. Η ισχύς των προαναφερθέντων όρων θα βασίζεται στην έκθεσή τους και θα είναι έγκυρη έως ότου τροποποιηθούν από άλλους που έχουν δημοσιευθεί δεόντως.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΙΠΑ

Σε περίπτωση που οι σύνδεσμοι ή οι υπερσυνδέσεις με άλλες ιστοσελίδες του Διαδικτύου είναι διαθέσιμες στην Ιστοσελίδα, η Figgën Watches δεν θα ασκήσει οποιοδήποτε έλεγχο επί των συγκεκριμένων τόπων και περιεχομένου. Σε καμία περίπτωση δεν θα αναλάβει οποιαδήποτε ευθύνη για το περιεχόμενο οποιουδήποτε συνδέσμου που ανήκει σε τρίτο ιστότοπο, ούτε εγγυάται την τεχνική διαθεσιμότητα, την ποιότητα, την αξιοπιστία, την ακρίβεια, το εύρος, την αξιοπιστία, την εγκυρότητα και τη συνταγματικότητα οποιουδήποτε υλικού ή πληροφοριών που περιέχεται σε οποιαδήποτε από τις εν λόγω υπερσυνδέσμους ή άλλους ιστότοπους στο Διαδίκτυο. Ομοίως, η συμπερίληψη αυτών των εξωτερικών συνδέσεων δεν συνεπάγεται κανένα είδος σύνδεσης, συγχώνευση ή συμμετοχή με τις συνδεδεμένες οντότητες.

ΓΕΝΙΚΑ

Η Figgën Watches θα επιδιώξει την παραβίαση αυτών των όρων, καθώς και οποιαδήποτε κακή χρήση της δικτυακής πύλης της, ασκώντας όλες τις αστικές και ποινικές ενέργειες που ενδέχεται να αντιστοιχούν στο νόμο.

ΜΕΡΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ

Σε περίπτωση που οποιαδήποτε ρήτρα αυτών των T & C ακυρωθεί, οι άλλες ρήτρες θα παραμείνουν σε ισχύ και θα ερμηνευθούν λαμβάνοντας υπόψη το πνεύμα αυτών των T & C.

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

Οι όροι αυτοί θα διέπονται ή θα ερμηνεύονται σύμφωνα με το ισπανικό δίκαιο σε ό, τι δεν έχει καθοριστεί ρητά.

Η Figgën Watches και ο Χρήστης συμφωνούν να υποβάλουν τυχόν διαφωνίες που ενδέχεται να προκύψουν από την παροχή των προϊόντων ή υπηρεσιών που υπόκεινται σε αυτά τα T & C στα Δικαστήρια της έδρας του αγοραστή, εάν ο Χρήστης είναι τελικός καταναλωτής ή, κατά περίπτωση, στα δικαστήρια και τα δικαστήρια του Lugo εάν ο χρήστης είναι εταιρεία.